PARDAVIMO IR PRISTATYMO TERMINAI

1. Sąvokos ir interpretacija

 

1.1. Žemiau pateikti žodžiai ir frazės turi nurodytas reikšmes, nebent kitaip nusakyta kontekste:

„Papildomi mokesčiai” reiškia išlaidas už papildomą pakavimą, pervedimo mokesčius, bet kokius mokesčius, rinkliavas ar kitus mokėjimus,  apmokestinamus bet kokios valstybės ar valdžios dėl prekių ir/ar paslaugų pardavimo, tiekimo, pristatymo, eksporto ar importo, kurjerio ir pasiuntinio išlaidos ir bet kokie kiti mokesčiai nurodyti šiose sąlygose;

„Sąlygos” reiškia šiuos terminus ir sąlygas;

„Sutartis” reiškia „Strommen“ susitarimą su Klientu parduoti prekes ir/ar paslaugas (remiantis šių sąlygų 2.3. sąlyga);

„Klientas” reiškia asmenį, kuris sutinka su šiomis sąlygomis;

„Prekės” reiškia prekes, tiekiamas Tiekėjo Klientui pagal sutartį ir kaip nurodyta specifikacijoje;

„Intelektinės nuosavybės teisės” reiškia visas autorines teises, patentus, teises į išradimą, naudingųjų modelių ir patentų teises, paslaugų ženklus, prekybą, verslo ir domenų pavadinimus, teises į procesus ir procedūras, teises į prekybą, teises į geranoriškumą ar ieškinį dėl perdavimo, nesąžiningos konkurencijos teises, teises į dizainą, teises į kompiuterinę programinę įrangą, teises į duomenų bazes, moralines teises, teises į konfidencialią informaciją (įskaitant „know how“ ir komercines paslaptis) bei bet kokias kitas intelektinės nuosavybės teises kiekvienu atveju, nesvarbu, ar jos yra užregistruotos, ar neregistruotos, įskaitant visas paraiškas ir atnaujinimus arba tokių teisių išplėtimą ir visas panašias arba lygiavertes teises ar apsaugos formas bet kurioje pasaulio dalyje;

„Užsakymas” reiškia raštu pateiktą prekių ir/ar paslaugų užsakymą, priimant kainos pasiūlymą ir Kliento pateiktą Tiekėjui „Strommen“;

„Užsakymo patvirtinimas” reiškia „Strommen“ raštu pateiktą užsakymo priėmimą, kuriame turi būti nurodyta konkreti informacija apie rangovą;

„Kaina ” reiškia kainą, mokamą Kliento už prekes ir/ar paslaugas, pridedant bet kokius papildomus mokesčius; „Kainos pasiūlymas” reiškia bet kokį pasiūlymą, konkursą, įvertinimą ar kainos pasiūlymą, „Strommen“ pateiktą Klientui prieš sudarant sutartį;

„Paslaugos” yra „Strommen“ paslaugos, teikiamos Klientui, kaip nurodyta specifikacijoje;

„Specifikacija” reiškia konkrečią informaciją: (a) prekių; ir/ar (b) paslaugų,  apimant matmenis ir kiekius, kurie bus nurodyti Klientui kainos pasiūlyme ir kurie bus nurodyti užsakymo patvirtinime;

„Tiekėjas” reiškia „Strommen UK Limited“, įkurtą ir registruotą Anglijoje, įmonės numeris

08657007, biuras registruotas adresu: St Johns Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS.

„Darbo diena” reiškia bet kurią dieną nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus įstatymo numatytas nedarbo dienas ar valstybines šventes Anglijoje.

1.2. Šiose sąlygose:

1.2.1. nuoroda į įstatymą yra nuoroda į jį, galiojantį tuo metu, atsižvelgiant į bet kokius pakeitimus, praplėtimus, taikymą arba atnaujinimą ir apima bet kokius poįstatyminius aktus;

1.2.2. žodžiai vienaskaitoje apima žodžius daugiskaitoje ir žodžiai daugiskaitoje apima žodžius vienaskaitoje;

1.2.3. nuoroda į vieną giminę apima nuorodą į kitą giminę;

1.2.4. žodžiai, reiškiantys asmenis, apima bendroves, įmones, asociacijas, organizacijas, vyriausybes, šalis, fondus, investicinius fondus bei korporacijas, ir atvirkščiai;

1.2.5. šių sąlygų pavadinimai neturi įtakos jų interpretavimui;

1.2.6. šiose sąlygose naudojamas žodis „apima“ turi būti suprantamas kaip „apima be apribojimų“ ir, kur leidžia kontekstas, žodžiai „kiti“ ir „kitaip“ yra iliustraciniai bei neapriboja prieš juos einančių žodžių reikšmės; ir

1.2.7. bet kokia nuoroda į „raštu“ ar bet koks artimas išsireiškimas apima komunikaciją paštu, faksu ir el. paštu, tačiau neįtraukia tekstinių žinučių.

2. Sutarties pagrindas

2.1. Šios sąlygos bus taikomos prekių ir/ar paslaugų pardavimui, kurį vykdo Tiekėjas, Kliento vykdomam pirkimui ir šios sąlygos reglamentuoja sutartį, neįtraukiant bet kokių kitų terminų ir sąlygų, kurias pristatė arba pateikė Klientas.

2.2. Bet koks kainos pasiūlymas, pateiktas Klientui, nereiškia galutinio pasiūlymo ir galios šioje sutartyje nustatytu laikotarpiu, tačiau, jei joks laikotarpis nenustatytas, toks kainos pasiūlymas galios tik pateikimo dieną.

2.3. Sutartis bus sudaryta, kai Tiekėjas priims užsakymą pateikdamas Klientui užsakymo patvirtinimą, bet ne ankščiau.

2.4. Tiekėjas gali pakeisti prekes ar paslaugas, pristatomas Klientui, bet kuriuo metu jo neįspėjęs, iš esmės nepakeičiant prekių arba paslaugų pobūdžio ar kokybės, ir jei tokie pakeitimai yra reikalingi, siekiant laikytis bet kokio taikomo įstatymo ar tinkamo saugos reikalavimo.

2.5. Tiekėjo darbuotojai ar agentai negali daryti jokių pareiškimų, susijusių su prekėmis ir paslaugomis, nebent juos raštu patvirtina Tiekėjas. Pasirašant sutartį, Klientas pripažįsta, kad jis nesiremia tokiais nepatvirtintais pareiškimais, jeigu Tiekėjo atsakomybė dėl klaidingų pareiškimų yra įtraukta į šias sąlygas. Siekiant išvengti abejonių, Klientas laikomas atsakingu dėl patvirtinimo ar prekės ir/ar paslaugos atitinka jo reikalavimus, kaip nurodyta specifikacijoje. Šiuo atžvilgiu Klientas turėtų atkreipti dėmesį į 9.5 sąlygą.

2.6. Jei Klientas nori nutraukti užsakymą, jis gali tai padaryti tik gavęs raštišką Tiekėjo sutikimą ir su sąlyga, kad Klientas atlygins Tiekėjui padarytą žalą įvertinant nuostolius (apimant pajamų netekimą), išlaidas (apimant darbo ir panaudotų medžiagų išlaidas), mokesčius, kuriuos patyrė Tiekėjas dėl užsakymo nutraukimo.

2.7. Bet koks tipografijos,  raštvedybos ar kitokio praleidimo taisymas Tiekėjo pateiktoje reklaminėje literatūroje, kainos pasiūlyme, kainų sąraše, užsakymo patvirtinime, sąskaitoje ir kituose dokumentuose ar informacijoje, nėra laikomas Tiekėjo atsakomybe.

 

3. Kaina

3.1. Kaina nustatoma:

3.1.1. užsakymo patvirtinime; arba

3.1.2. jei šalys raštu susitaria kaskart kitaip.

3.2. Visos kainos įtraukia pristatymą be PVM (pridėtinės vertės mokesčio) ar bet kokių kitų pardavimo mokesčių, kurie vėliau bus paskaičiuoti pagal siuntimo metu esančią kainą.

3.3. Tiekėjas pasilieka teisę imti iš Kliento mokestį už bet kokį atliktą papildomą darbą, kuris buvo būtinas (apimant bet kokias Tiekėjo patirtas išlaidas ar finansines baudas), dėl Kliento pateiktų nepilnų, neteisingų, netikslių, nenuoseklių, neteisingos formos ar per vėlai pateiktų instrukcijų.

 

4. Mokėjimo terminai

4.1. Šioje sąlygoje nurodyti mokėjimo terminai nėra taikomi, jei jie prieštarauja tam tikroms mokėjimo sąlygoms, kurios yra nurodytos užsakymo patvirtinime, arba dėl kurių raštu susitarė Tiekėjas ir Klientas.

4.2. Jei Tiekėjas raštu nepatvirtino kredito terminų, Klientas moka 25% užstatą nuo bendros sumos, kuri yra nurodoma kainos pasiūlyme užsakymo pateikimo metu. Šis užstatas yra negrąžinamas tuo atveju, jei Klientas atšaukia užsakymą, ir Tiekėjas turi teisę reikalauti iš Kliento atlyginti perviršį, jei Tiekėjo nuostoliai viršija sumokėtą užstatą.

4.3. Tiekėjas turi teisę pateikti Klientui sąskaitą už:

4.3.1. kainą ir/arba kainos likutį bet kuriuo metu po sutarties sudarymo (pagal 2.3 sąlygą); ir

4.3.2. bet kokius papildomus mokesčius, jei ir kai jie iškyla.

4.4. Klientas apmoka bet kokią Tiekėjo pateiktą sąskaitą faktūrą be jokio išskaitymo arba kitokio sumažinimo:

 

 4.4.1. prieš prekių ir/arba paslaugų pristatymą; arba

4.4.2. pagal bet kokius kredito terminus, kuriems raštu pritarė Tiekėjas; arba

4.4.3. jei sąskaitoje nurodyti papildomi mokesčiai, atsiradę po prekių ir/arba paslaugų pristatymo, o Tiekėjas raštu nepatvirtino jokių kredito terminų per 14 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos.

4.5. Kaina ir bet kokie papildomi mokesčiai, jei taikomi, yra mokami svarais elektroniniu pavedimu, debeto ar kredito kortele, ar čekiu. Bet koks mokėjimas, kurį Tiekėjas gavo kita valiuta, arba kuriuo nors kitu mokėjimo būdu, nėra laikomas atsiskaitymu už prekes ir/ar paslaugas. Mokėjimas nėra laikomas atsiskaitymu už prekes, kol nesumokama visa suma. Tiekėjas turi teisę reikalauti iš Kliento 2% paslaugų mokesčio nuo visos sumos, sumokėtos kredito kortele.

4.6. Tiekėjo sąskaitos faktūros turi būti apmokėtos pagal šias sąlygas, nepaisant to, kad prekių ir/ar paslaugų pristatymas neįvyko ir prekių ir/ar paslaugų nuosavybė nebuvo perduota Klientui. Tiekėjo sąskaitų faktūrų apmokėjimo laikas yra sutarties esmė.

4.7. Jei Klientas pilnai neapmoka bet kokios sąskaitos, gautos iš Tiekėjo, iki mokėjimo termino pabaigos arba viršija maksimalų neapmokėtą kreditą, kurį raštu patvirtino Tiekėjas, tuomet, nepažeidžiant jokių kitų Tiekėjo teisių ar privilegijų:

4.7.1. visos sąskaitos faktūros, kurias Tiekėjas išrašė pagal sutartį (ar susijusios su bet kokia kita sutartimi, kuri gali egzistuoti tarp šalių), nedelsiant turi būti apmokėtos;

4.7.2. Tiekėjas turi teisę (nepažeisdamas jokių kitų turimų teisių ar privalumų):

4.7.2.1. bet kokia tvarka atšaukti ar sustabdyti bet kokius kitus pristatymus Klientui;

4.7.2.2. parduoti ar kitaip disponuoti bet kokiomis prekėmis (ar prekėmis, kurios yra tiekiamos pagal bet kurią kitą šalių tarpusavyje sudarytą sutartį) pagal sutarties ar kitus tikslus, ir panaudoti pardavimo pajamas pavėluoto mokėjimo padengimui arba maksimalaus kredito permokėjimo sumažinimui;

4.7.2.3. atsisakyti vykdyti pristatymą, nutraukti darbą ar atlikti bet kurią paslaugų dalį;

4.7.2.4. reikalauti iš Kliento palūkanų (tiek iki, tiek po bet kokio nuosprendžio) už nesumokėtą sumą, pridedant 8% prie Tiekėjo esamo banko bazinės palūkanų normos, kuri kaupiasi kasdien prieš priimant sprendimą ar po jo;

4.7.2.5. pasisavinti bet kokį mokėjimą, kurį Klientas atliko už tokias prekes ir/arba paslaugas (arba prekes, teikiamas pagal bet kurią kitą tarp šalių sudarytą sutartį), kaip Tiekėjo nuomone yra tinkama; ir

4.7.2.6. įspėjęs Klientą vienašališkai keisti esamą Kliento kreditą ir/ar būsimų sutarčių mokėjimo terminą.

4.8. Visos Kliento užklausos dėl bet kokios sąskaitos turi būti gautos iki mokėjimo datos (nustatytos 4.4 sąlygoje), nebent Tiekėjas raštu patvirtina kitaip.

 

5. Paslaugos

5.1. Jei Klientas pateikia užsakymą, kuriame įtrauktos (visame užsakyme ar jo dalyje) bet kokios paslaugos, Tiekėjas suteiks paslaugas Klientui taip, kaip sutarta pagal specifikaciją ir su tinkamu rūpestingumu bei reikalingais tam įgūdžiais.

5.2. Tiekėjas dės visas pastangas, kad atliktų paslaugas iki numatytos konkrečios datos. Tačiau laikas nėra esminė paslaugų teikimo sąlyga, nebent raštu aiškiai sutarta kitaip.

 

6. Pakavimas

6.1. Prekių pakavimas yra pasirenkamas Tiekėjo nuožiūra ir jis turi teisę supakuoti prekes tokiu būdu ir tokiais kiekiais, kokie atrodo jam tinkami, ir nėra įpareigotas vykdyti kokius nors pakavimo reikalavimus ar instrukcijas, kurias pateikė Klientas, nebent Tiekėjas ir Klientas raštu susitaria kitaip.

6.2. Jei sutarta, kad Tiekėjas supakuos prekes taip, kaip reikalauja Klientas ir toks pakavimas papildo tą, kurį paprastai Tiekėjas naudoja, Klientas turi sumokėti papildomus mokesčius, kurie yra atskirai nurodomi sąskaitoje faktūroje (pagal 4 sąlygą, žr. aukščiau).

7. Rizika ir teisės

7.1. Prekių sugadinimo ar praradimo rizika pereina Klientui:

7.1.1. pristatymo metu (pagal 7 sąlygą); arba

7.1.2. rizika pereina Klientui tuo metu, kai Tiekėjas pristato prekes, jeigu Klientas netinkamai priima prekes (pagal 7 sąlygą).

7.2. Nepaisant prekių pristatymo ir rizikos perleidimo, ir (kur taikoma) paslaugų vykdymo ar bet kurios šių sąlygų nuostatos, teisė į prekes ir/ar paslaugų nauda nepereis Klientui tol, kol Tiekėjas negaus grynų pinigų ar pilno apmokėjimo:

7.2.1. kaina ir papildomi mokesčiai; ir

7.2.2. visos kitos vėluojamos sumos, kurias Klientas turi sumokėti Tiekėjui.

7.3. Kol teisė į prekes nėra perduota Klientui:

7.3.1. Klientas laikys prekes tinkamai apsaugotas, apdraustas ir laikomas Tiekėjo nuosavybe atskirai nuo savo ir trečiųjų asmenų prekių kaip Tiekėjo patikėtinis ir tarpininkas,  bet turės teisę perparduoti ar naudoti prekes įprastomis verslo sąlygomis;

7.3.2. Jei prekės yra sunaikinamos apdraustos rizikos įvykio metu, prieš Klientui sumokant už jas, Klientas gauna tokio draudimo išmokas kaip Tiekėjo patikėtinis; ir

7.3.3. Tiekėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad Klientas gražintų prekes, patekti į visas patalpas, kuriose saugomos prekės, nustatyti ir atsiimti prekes, jei jos nebuvo grąžintos, taip pat Klientas suteikia Tiekėjui, jo agentams, rangovams ir darbuotojams neatšaukiamą teisę patekti į patalpas tokiems tikslams.

7.4.  Klientas neturi teisės įkeisti ar kokiu nors būdu reikalauti užstato už skolą, bet kokios prekės lieka Tiekėjo nuosavybė, tačiau, jei Klientas taip pasielgia, visi mokėjimai, kuriuos Klientas skolingas Tiekėjui, (nepažeidžiant bet kokių Tiekėjo teisių ar privalumų), laikomi pavėluotais ir turi būti nedelsiant sumokėti.

 

8. Pristatymas

8.1. Prekės ir paslaugos laikomos pristatytomis:

8.1.1. kai jos pristatomos adresu, nusakytu užsakymo patvirtinime, ar jei šalys raštu susitarė kitaip („Pristatymo adresas“);

8.1.2. tuo atveju, jei Tiekėjo vežėjas negali pasiekti pristatymo adreso dėl netinkamo kelio, prekės yra pristatomos į arčiausią tašką, kuris Tiekėjo vežėjo nuožiūra yra saugi pristatymo vieta, ir iškraunamos; arba

8.1.3. Tiekėjas nėra atsakingas už pristatymą, kai Klientas ar jo atstovas priima prekes iš Tiekėjo sandėlio.

8.2 Tiekėjas stengsis tinkamai pristatyti prekes ir/ar paslaugas iki datos,  nustatytos užsakymo patvirtinime arba kitu šalių susitarimu raštu („Numatyta pristatymo data“), bet tokia numatyta pristatymo data bus tik apytikslė ir pristatymo laikas nėra laikomas esmine sąlyga.

8.3. Tiekėjas turi teisę pristatyti užsakytas prekes ir/ar paslaugas dalimis.

8.4. Tokiu atveju, jei Tiekėjas dėl bet kokios priežasties negali atlikti prekių ir/ar paslaugų pristatymo iki numatytos pristatymo datos, laikoma, kad Tiekėjas nepažeidė sutarties ir neturi jokios atsakomybės Kliento atžvilgiu. Jei Tiekėjui nepavyksta pristatyti  bet kurios vienos ar daugiau dalių iki numatytos pristatymo datos, arba jei Klientas pareiškia pretenziją dėl prekių ir/ar paslaugų, pristatytų iš karto ar dalimis, Klientas neturi teisės atmesti ar atsisakyti sutarties, nepriimti prekių ir/ar paslaugų, pristatytų kita dalimi.

8.5. Jei Klientas nepriima bet kokių prekių pristatymo ir/ar paslaugų atlikimo (ne dėl Tiekėjo kaltės) arba nepateikia Tiekėjui tinkamų instrukcijų pristatymui, nepažeidžiant jokių teisių ar privalumų, Tiekėjas gali:

8.5.1. laikyti prekes iki faktinio pristatymo ir reikalauti iš Kliento tinkamo mokesčio už prekių laikymą ir pakartotinį pristatymą (apimant draudimą); arba

8.5.2. parduoti prekes už geriausią galimą kainą ir (sumažinus visas atitinkamas laikymo ir pardavimo išlaidas) pagal sutartį reikalauti Kliento sumokėti už bet kokius kainos ar papildomo mokesčio trūkumus.

8.6. Klientas priims prekes ir greitai jas iškraus. Norint išvengti abejonių, Tiekėjo vežėjas nebus atsakingas už prekių iškrovimą ir Klientas turės sumokėti už sugaištą laiką pagal Tiekėjo standartinį įkainį ir už bet kokias kitas išlaidas, kurias Tiekėjas patyrė dėl:

8.6.1. bet kokio iškrovimo vėlavimo; ir/ar

8.6.2. kiekvieno pakartotinio pristatymo, kai Tiekėjo vežėjas paliko pristatymo tašką ir vėliau sugrįžo į pristatymo tašką su prekėmis, dėl Kliento negalėjimo ar nenoro priimti prekes.

8.7. Jei Klientas nepriima bet kokių paslaugų ar kitaip trukdo Tiekėjui suteikti bet kokias paslaugas dėl bet kokios priežasties, Klientas atlygins visas Tiekėjo išlaidas ir nuostolius, pagrįstai patirtus dėl Kliento nesugebėjimo priimti prekes ar paslaugų atlikimą dėl bet kokios priežasties.

8.8. Atlyginimas (nurodytas 8.7 punkte),  bus taikomas nepaisant to ar Tiekėjas patyrė minėtas išlaidas ir/ar nuostolius, kurie kyla ar atsiranda dėl Kliento nesugebėjimo priimti paslaugų atlikimą.

8.9. Klientas apžiūrės bet kokius rėmus ir stiklo paketus, kurie yra prekės, iškrovimo metu ir jei tokio vizualaus patikrinimo metu Klientas randa bet kokius prekių defektus ar žalą, jis:

8.9.1. įspės Tiekėjo vežėją apie žalą ar defektus;

8.9.2. atsisakys priimti prekes; ir

8.9.3. užtikrins, kad žala ir defektas yra pažymimi važtaraštyje, kurį pateikia Tiekėjo vežėjas, ir prekės bus grąžintos gamintojui. Siekiant išvengti abejonių, Tiekėjas nebus atsakingas už bet kokią žalą ar defektus, akivaizdžius  vizualaus patikrinimo metu, po to kai prekės iškraunamos, nebent gali būti įrodyta, kad žala ar defektas nebuvo padarytas Kliento, o Tiekėjo naudai gali būti priskirtas būdingam prekių defektui.

8.10. Klientas raštu įspės Tiekėją apie bet kokį pristatytų prekių trūkumą ar neįvykdytą prekių pristatymą per 3 pristatymo darbo dienas, o jei pristatymas nebuvo įvykdytas - nustatytą pristatymo datą. Tiekėjas turi teisę nepristatyti arba pristatyti ne visas prekes.

8.11. Pristačius adresu (pagal 8.1 sąlygą), visi asmenys, esantys tuo adresu, gali pasirašyti važtaraštyje, kurį pateikia Tiekėjas arba jo vežėjas, ir pasirašytas važtaraštis tampa galutiniu įrodymu, kad pristatymas atliktas.

 

9. Tiekėjo garantijos ir atsakomybė

9.1. Tiekėjas garantuoja, kad prekės ir/ar paslaugos atitiks specifikacijas pristatymo metu. Tiekėjas nėra laikomas atsakingu, jei prekės ir /ar paslaugos atitinka specifikaciją, bet kokiu nors būdu yra netinkamos Kliento naudojimui, nepaisant to, kad Klientas galėjo būti pateikęs prekių ar paslaugų naudojimo detales prieš sudarant sutartį. Tiekėjas taip pat nėra atsakingas už užtikrinimą, kad specifikacija atitinka bet kokius Kliento numanomus dizainus, brėžinius, specifikacijas ar kitus reikalavimus.

9.2. Perduodant teisę į prekes (pagal 7.2 sąlygą), Tiekėjas stengsis tinkamai perduoti garantijos, kurią suteikia prekių gamintojas, išmokas pirkėjui.

9.3. Tiekėjas garantuoja Klientui, kad paslaugos bus suteiktos rūpestingai ir su reikiamais įgūdžiais.

9.4. Pagal žemiau nurodytas sąlygas, Tiekėjas garantuoja, kad prekės ir paslaugos atitiks bet kokią garantiją, kurią Tiekėjas raštu pateikė pristatomoms prekėms ir paslaugoms.

9.5. Pagal informaciją, aiškiai išdėstytą šiose sąlygose, visos garantijų sąlygos ir kiti terminai, numatyti statuto ar bendro įstatymo, yra atmetami kiek tai leidžia įstatymas. Tiekėjas nesuteikia jokių garantijų dėl prekių ir/ar paslaugų tinkamumo bet kokiam konkrečiam tikslui, net jei Klientas nurodė tikslą užsakyme. Šis atmetimas apima Tiekėjo rekomendacijas ar patarimus Klientui dėl tam tikros užklausos. Klientas turi įsitikinti pats ar prekės ir/ar paslaugos yra tinkamos numatytam prekių ir/ar paslaugų naudojimo tikslui.

9.6. Tiekėjas nėra atsakingas dėl garantijų pažeidimo (pagal 9.1 ar 9.4 sąlygas), nebent:

9.6.1. Klientas raštu pateikia Tiekėjui įspėjimą apie defektą ir užsakymo numerį, informaciją apie defektą ir pristatymo datą per 7 darbo dienas nuo gavimo, jei defektas (jei tai prekė) atsirado dėl žalos perduodant prekes Tiekėjo vežėjui. Tuo atveju, jei defektas nėra akivaizdus pristatymo metu, Klientas informuoja Tiekėją apie tokį defektą kaip įmanoma greičiau ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio pastebėjimo; ir

9.6.2. Tiekėjui suteikiama galimybė, gavus įspėjimą, patikrinti prekes, o Klientas laikosi Tiekėjo prašymo grąžinti prekes į Tiekėjo verslo vietą, kurioje Tiekėjas patikrins prekes ir įvertins išlaidas.

9.7. Tiekėjas nėra atsakingas dėl garantijų pažeidimo (pagal 9.1 ar 9.4 sąlygas), jei:

9.7.1. defektas nėra aiškiai įtrauktas į Tiekėjo garantiją;

9.7.2. tai yra stiklo paketo arba rėmo defektas, akivaizdžiai matomas vizualaus patikrinimo metu, ir Klientas nesilaikė 8.7 sąlygos; arba

9.7.3. defektas atsirado, nes Klientas nesilaikė Tiekėjo ir/ar gamintojo instrukcijų (žodžiu ar raštu) prekių laikymui, montavimui, eksploatavimui, tinkamam naudojimui ir priežiūrai; arba

9.7.4. Klientas pakeičia ar taiso prekes be raštiško Tiekėjo sutikimo.

9.8. Jei Klientas pateikia bet kokias pagrįstas pretenzijas, susijusias su prekėmis, Tiekėjas turi teisę:

9.8.1. keisti ar taisyti prekes (ar atitinkamą dalį), kuri neatitinka garantijos. Siekiant išvengti abejonių, nebent kitaip sutarta raštu, Tiekėjas nėra atsakingas už pataisytų arba pakeistų prekių pašalinimo ar montavimo išlaidas (pagal 9.8.1 sąlygą); arba

9.8.2. savo nuožiūra, atlyginti Klientui atitinkamos prekių dalies, kuri neatitinka garantijos, kainą (ar proporcingą kainos dalį) ir Tiekėjas daugiau nėra laikomas atsakingu Kliento atžvilgiu (pagal 9.8 ir 9.9 sąlygas).

9.9. Tiekėjo atsakomybė dėl prekių ir/ar paslaugų pardavimo (pagal 9.8 ir 9.10 sąlygas):

9.9.1. Tiekėjas nėra laikomas atsakingu dėl pajamų praradimo, verslo praradimo, reputacijos praradimo, numatytų santaupų praradimo, naudojimo praradimo ar pasekmių, specialių ar netiesioginių nuostolių ar žalos; ir

9.9.2. visų kitų tiesioginių nuostolių (pagal sutartį, deliktą ar kita) atveju, Tiekėjo atsakomybė bus apribota kartu su kaina.

9.10. Šios sąlygos neapriboja Tiekėjo atsakomybių mirties ar asmens sužalojimo atveju, Tiekėjo atsakomybė bus neribojama.

9.11. Atsakomybės apribojimai šioje 9 sąlygoje atsispindi kainoje. Jei Klientas pageidauja didesnės atsakomybės, jei įmanoma, Tiekėjas pateikia peržiūrėtą kainos pasiūlymą, atsižvelgdamas į bet kokį atsakomybės padidėjimą, kaip pageidauja Klientas. Jokie 9 sąlygos pakeitimai nebus privalomi, nebent Tiekėjo direktorius raštu nutarė kitaip.

9.12. Pagal 9.9 sąlygą, Tiekėjas nėra atsakingas, remiantis šių sąlygų nuostatomis ar kitu atveju, jei už prekes nebuvo sumokėta iki mokėjimo datos (pagal 4.4. sąlygą).

9.13. Bet kokia Kliento pretenzija (pagal 9 sąlygą) nesuteikia Klientui teisės neatlikti ar užtęsti mokėjimą už bet kokias kitas prekes ir/ar paslaugas (ar prekes ir paslaugas, teikiamas pagal bet kokią kitą sutartį), dėl kurių nebuvo pateikta jokia pretenzija, nesvarbu ar tos prekės ir/ar paslaugos yra iš tos pačios siuntos.

 

10. Nutraukimas

10.1. Nepažeidžiant jokios kitos teisės ar privalumų, nesvarbu ar tai būtų pagal šią sutartį ar kitą, bet kuri šalis turi teisę nutraukti sutartį nedelsiant, jei:

10.1.1. kita šalis sudaro savanorišką susitarimą su savo kreditoriais ar (kaip individas ar bendrovė) bankrutuoja, ar (kaip įmonei) jai taikomas administracinis nurodymas, ar ji yra likviduojama (kitu tikslu nei susijungimo ar rekonstrukcijos); arba

10.1.2. turtą suvaržantis asmuo perima nuosavybę arba yra paskiriamas kitos šalies bet kokios nuosavybės ar turto gavėjas; arba

10.1.3. kita šalis sustabdo, grasina sustabdyti, toliau vykdyti verslą; arba

10.1.4. ji tinkamai supranta, kad bet kokie aukščiau minėti įvykiai netrukus įvyks kitos šalies atžvilgiu ir atitinkamai perspėja kitą šalį.

10.2. Nepažeidžiant jokios kitos teisės ar privalumų, nesvarbu ar tai būtų pagal šią sutartį ar kitą, Tiekėjas gali nutraukti sutartį bet kuriuo metu, raštu įspėjęs Klientą, jei šis nesumokėjo kainos (ar jos dalies) ar bet kokių papildomų mokesčių ir tokia suma lieka neapmokėta 30 dienų.

10.3. Nutraukimas dėl bet kokios priežasties:

10.3.1. Klientas nedelsiant sumokės Tiekėjui neapmokėtas sąskaitas faktūras bei palūkanas ir Tiekėjas gali pateikti sąskaitą faktūrą, kuri turi būti apmokėta iš karto po gavimo, dėl bet kurios kainos dalies ar papildomų mokesčių, kuriuos turi sumokėti Klientas ir kuriems dar nebuvo išrašyta sąskaita faktūra; ir

10.3.2. teisės, kurias įgijo šalys dėl nutraukimo ir bet kokios nuostatos tolesnio galiojimo, aiškiai nurodyto toliau išlikti po nutraukimo, nebus paveiktos.

 

11. Intelektinės nuosavybės teisės

11.1. Klientas pripažįsta, kad Tiekėjas yra prekių ir/ar paslaugų intelektinės nuosavybės teisės savininkas ar licenzijos turėtojas. Taip pat Klientas pripažįsta, kad intelektinės nuosavybės teisės, suteiktos Tiekėjui sutarties tikslams, visuomet lieka suteiktos Tiekėjui, ir Klientas sutinka, kad jis nepareikš pretenzijų į Tiekėjo intelektinės nuosavybės teises.

11.2. Tiekėjas suteikia Klientui neišimtinę, nemokamą licenziją naudoti prekių intelektinės nuosavybes teises ta apimtimi, kuri būtina Klientui naudoti prekes.

 

12. Force Majeure

12.1. Tiekėjas nebus atsakingas Kliento atžvilgiu ir nebus laikoma, kad jis pažeidė šią sutartį dėl kokio nors vėlavimo ar negalėjimo vykdyti bet kokių savo įsipareigojimų pagal šią sutartį, jei vėlavimas ar nevykdymas buvo sukeltas bet kokios priežasties, kurios Tiekėjas negali pagrįstai kontroliuoti, kaip (be apribojimų) bet koks streikas, lokautas ar kitos formos pramoninis veiksmas, paslaugų ar transporto tinklo nesklandumai, nenugalimos jėgos, karas, riaušės, pilietinis neramumas, tyčinė žala, bet kokio įstatymo, valstybės įsakymo, taisyklės reglamento ar nurodymo laikymasis, nelaimės, gamyklos ar įrenginių avarijos, gaisras, potvynis, audra arba Tiekėjo ar rangovų įsipareigojimų nevykdymas.

 

13. Trečiosios šalies teisės

13.1 Asmuo, kuris nėra sutarties šalis, neturi jokių teisių pagal 1999 metų Sutarčių (trečiųjų šalių teisės) aktą vykdyti bet kokį šių sąlygų terminą, bet tai nedaro įtakos bet kokiai trečiosios šalies teisei ar privilegijoms, kurios egzistuoja  arba yra galimi be šio akto.

 

14. Įspėjimas

14.1. Įspėjimas, pateiktas pagal sutartį, bus įteiktas raštu kitai šaliai, jos adresu, el. paštu ar faksu, nurodytu užsakymo patvirtinime, ar į kitus adresus, el. paštus ar faksus, kuriuos atitinkama šalis nurodė kitai šaliai. Įspėjimai, siunčiami pirmosios klasės paštu, bus laikomi pristatytais kitą darbo dieną po išsiuntimo, kai įspėjimas yra siunčiamas ir gaunamas Jungtinėje Karalystėje, arba per 7 darbo dienas po išsiuntimo,  jei įspėjimas yra siunčiamas ir/ar gaunamas už Jungtinės Karalystės ribų. Bet koks įspėjimas, pristatytas asmeniškai darbo dieną, bus laikomas pristatytu asmeninio pristatymo metu. Bet koks įspėjimas, siunčiamas faksu ar el. paštu, bus laikomas pristatytu siuntimo metu, jei jis siunčiamas darbo dieną tarp 9:00 ir 17:00 Grinvičo laiku, o jei ne, tuomet laikoma, kad įspėjimas buvo pristatytas kitą darbo dieną. Norint įrodyti paslaugų suteikimą, pakanka įrodyti, kad įspėjimas buvo nusiųstas faksu į šalies fakso numerį, el. paštu į šalies el. pašto adresą, o pašto atveju - kad įspėjimo vokas buvo tinkamai adresuotas ir išsiųstas.

 

15. Keitimai

15.1. Šios sąlygos negali būti keičiamos ar taisomos, nebent šalys raštu susitaria kitaip ir Tiekėjo direktorius tai patvirtina parašu.

15.2. Jokia šalutinė ar papildoma sutartis negali būti sudaryta, nebent raštu patvirtino Tiekėjo direktorius.

 

16. Visas susitarimas

16.1. Kiekviena sutartis reiškia visą susitarimą tarp šalių dėl sutarties dalyko ir pakeičia bet kokį ankstesnį susitarimą ar supratimą tarp šalių. Visi kiti terminai ir sąlygos, išreikšti ar numanomi įstatymo, ar kitu būdu, nėra įtraukiami į pilną apimtį, kiek tai numato įstatymai.

 

17. Nėra partnerystės ar agentūros

17.1. Ši Sutartis nereiškia ir neleidžia numanyti bet kokios partnerystės, bendros įmonės, agentūros, patikėtinio santykių ar kitų santykių tarp šalių, išskyrus sutartinius santykius, aiškiai pateiktus šiose sąlygose. Nė viena iš šalių neteigs turinti ir neturi bet kokių įgaliojimų atlikti bet kokius įsipareigojimus kitos šalies vardu.

 

18. Paskyrimas, perdavimas ir subrangos sutarties sudarymas

18.1. Ši sutartis yra skirta asmeniškai Klientui. Klientas negali paskirti ar perduoti sutarties ar bet kurios jos dalies  be išankstinio raštiško Tiekėjo sutikimo.

18.2. Tiekėjas gali paskirti, pakeisti, sudaryti subrangos sutartį ar kitaip disponuoti šios sutarties dalimis be išankstinio raštiško Kliento sutikimo, tik Kliento pateikto užsakymo ar jo dalies įvykdymo tikslams.

18.3. Visais atvejais Tiekėjas atsako Klientui už bet kokius paskirto subrangovo veiksmus ar veiksmų nevykdymą, tarsi tai būtų Tiekėjo veiksmai ar veiksmų nevykdymas.

 

19. Atskyrimas

19.1. Jei bet kuri šių sąlygų nuostata tampa negaliojanti ar nevykdoma kompetentingos įstaigos spendimu, kitos šių sąlygų nuostatos toliau lieka pilnai galioti.

 

20. Atsisakymas

20.1. Bet kurios šalies atsisakymas ar atidėliojimas vykdyti bet kurią savo teisę pagal sutartį, nėra laikomas tos teisės atsisakymu, ir joks bet kurios šalies sutarties pažeidimo atsisakymas nėra laikomas bet kokios vėlesnės tos pačios arba bet kurios kitos nuostatos pažeidimo atsisakymu.

 

21. Teisė ir jurisdikcija

21.1. Sutartį reglamentuoja Anglijos įstatymai, ir šalys sutinka atsiskaityti išimtinai Anglijos teismų jurisdikcijai.

 

22. Sukauptos teisės gynimo priemonės

22.1. Visos teisės ir privalumai, galimi bet kuriai šaliai pagal sąlygų terminus ar pagal bendrąjį įstatymą, yra kaupiami, ir joks vienos šalies tokių teisių ar privalumų vykdymas neapriboja ir nepažeidžia kitos šalies teisės ar privalumų, suteiktų pagal sutartį ar kitu būdu, vykdymo.